Webinar’a Katılın | Siber Tehditlere Karşı Güçlü Koruma

INFINITUM BİLGİ SİSTEMLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ İŞYERİ DİSİPLİN VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

YAYIN TARİHİ: 08.05.2024

İş Disiplin ve çalışma yönetmeliği çalışma yeri, çalışma şartlarını, uygulamalarını, çalışanların performans ve disiplin kurallarını içermektedir.


AMAÇ
Madde 1-
Bu yönetmeliğin amacı, Infınıtum Bilgi Sistemleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nde çalışanlarının haklarını, sorumluluklarını ve çalışma şartlarının genel prensiplerini düzenleyerek, ahenk içinde çalışılmasını ve çalışanların Şirket’in disiplin kuralları ve performans değerlendirmeleri konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.

KAPSAM

Madde 2- Bu yönetmelik, INFINITUM’a ait işyerinde çalışan personelin tümünü kapsar. Belirli süreli hizmet personelinin sözleşmelerinde bulunmayan hususlarda da bu yönetmelik hükümleri uygulanır. Bu Yönetmelik, 4857 Sayılı İş Kanunu hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİKTE GEÇEN TERİMLER

Madde 3-

a) İşveren; INFINITUM’un Tüzel kişiliği kapsar

b)” Çalışan” veya “Personel” , INFINITUM’un işyerinde çalışan belirli ve belirsiz hizmet sözleşmesi ile bağlı olarak çalışan tüm çalışanları ifade eder.

c)İş Kanunu: 22/5/2003 atrihli ve 4857 sayılı İş Kanunu.

d)Yönetim Kurulu: INFINITUM Yönetim Kurulunu,

e)Bölüm Yöneticisi/Amir/Sorumlu Personel: İş süreçlerinde Çalışanın hesap vermekle yükümlü olduğu Çalışanı,

f)Genel Müdür: Şirket iş ve süreçlerini koordine etmekle yükümlü kişiyi ifade eder.

SAKLI HÜKÜMLER


Madde 4– İş Kanunu’nda, Sosyal Sigortalar Kanununda çalışma hayatını ilgilendiren diğer kanun, tüzük ve yönetmelikler ile bu yönetmelikçe düzenlenmeyen konularda Şirket Müdürleri yetkilidir.

PERSONEL POLİTİKASI
Madde 5-
 Şirketin Personel Politikası esasları aşağıdaki gibidir:

5.1. Görevinin gerektirdiği niteliklere uygun personelin görevlendirilmesini sağlamak için, eleman seçiminde azami dikkat göstermek,

5.2. Çalışanların tüm haklarını korumak,

5.3. Çalışana yetenek ve yeterliliklerine göre, yetişme ve geliştirme yönünden gerekli imkânları vermek,

5.4. Çalışana, yapılan işin niteliğine uygun rahat ve güvenli iş koşulları sağlamak,

5.5. Çalışanı kendisini ilgilendiren konularda zamanında haberdar etmek, görüş ve fikirlerini üst kademelere kolayca bildirmelerini sağlamak amacı ile etkin bir haberleşme düzeni oluşturmak,

5.6. Çalışanın değişen koşullara uyumunu sağlamak ve Çalışanı daha üst görevlere hazırlamak için eğitim çalışmaları yapmak.

5.7. Uygulanmakta olan sisteme uygun biçimde yapılan iş değerlendirmeleri ile ücretleri belirlemek,

5.8. Yönetim görevlerine öncelikle kuruluş içinde yetişen kişilerden tayin yapılmasına özen göstermek.

KADROLARIN VE İŞGÜCÜ İHTİYACININ TESPİTİ
Madde 6-
Şirket bünyesinde kadroları tespit etmek, değiştirmek yeni kadrolar açmak mevcut kadroları kaldırmak, tamamen şirket genel müdürünün teklifi ile yönetim kurulunun yetkisindedir. Şirket Genel Müdürü bu yetkisini ihtiyaca göre kendisi belirler. İhtiyaca dayanarak geçici personel ve stajyer çalıştırılabilir. Ancak stajyerlerin kanuni dönem haricinde yaz tatillerinde çalışması söz konusu olduğunda bu kişilere Şirket Genel Müdürünün onaylayacağı fiks ücretler ödenir. Kabul edilen kadroların görevlendirilmesi, kadro görevlerinin değerlendirilmesi, bu kadrolara tayin edilecek personelde aranacak genel ve özel şartların belirtilerek değerlendirilmesi sonucu kadro ücretleri Bölüm Yöneticilerinin teklifi ile Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı tarafından tespit edilip onaylanır.

GÖREVDE YÜKSELME

Madde 7 – Görevde yükselme, yetki ve sorumluluk bakımından daha üst bir göreve geçmektir.

GÖREVDE YÜKSELME ŞARTLARI

Madde 8 – Görevde yükselme için gerekli şartlar şunlardır:

a) Daha üst bir pozisyonda istihdam ihtiyacının bulunması,

b) Bu ihtiyacın kurum içinden bir personelle giderilmesinin Yönetim Kurulunca uygun görülmesi,

c) Personelin üst görevin gerektirdiği yetenek, yeterlilik ve kıdeme bu görev için belirlenen özelliklere sahip olması,

d) Daha önceki çalışmalarında olumsuz bir davranışının bulunmaması ve bulunduğu görevdeki performansının iyi olması.

İŞE ALINMA GENEL ŞARTLAR
Madde 9- Çalışanın işe alınabilmesi için;

9.1. 18 yaşını doldurmuş olmak (çıraklık kadrosu hariç).

9.2. Haysiyet kırıcı veya yüz kızartıcı bir suçla hükümlü olmamak.

9.3. Görevini yapmaya mani bedeni veya akli bir arızası bulunmamak

9.4. Dinamik ve prezantabl olmak.

9.5. Görevini yapacak eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olmak.

9.6. Daha önce cezalı olarak işten çıkarılmış veya ihbar öneline uymadan işten ayrılmış olmamak.

ÖZEL ŞARTLAR
Madde 10- Özel şartlar aşağıdaki gibidir:

10.1. Kadro niteliğine göre özel şartlar Bölüm Yöneticileri/Amirlerince/Sorumlu Personelce tespit edilebilir.

10.2. Gereken Hallerde Rekabet Yasağı sözleşmesi istenir.

10.3. Eleme için, Bölüm Yöneticisi/Amiri/Sorumlu Personeli tarafından işin gereklerine göre Yetenek, Yabancı Dil ve Psikolojik Testler uygulanabilir.

10.4. İş Başvuru Formunda belirtilen Referanslar değerlendirilir.

İŞ BAŞVURUSU VE İŞ SÖZLEŞMESİ
Madde 11-

11.1. Görev almak için müracaat edenler kendilerine verilecek İş Başvuru Formundaki bütün soruları el yazısı ile cevaplandırırlar. İşe alındıktan sonra yapılan incelemede gerçeğe aykırı beyanda bulundukları anlaşılanların işine derhal son verilir. Bunlar şirketten hiçbir surette hak talep edemezler.

11.2. İşe alınacak personele yapacağı işin niteliği, işe başlama tarihi, deneme süresi, ücreti, ödeme şekli ile zamanı ve bu yönetmelikte tanzim edilmemiş özel şartların yer aldığı iş sözleşmesi yapılır.

11.3. Adayın fiilen işe başladığı tarih, iş sözleşmesi hükümlerinin yürürlüğe girdiği tarih olarak kabul edilir.

İŞE ALINACAK PERSONELDEN İSTENECEK BELGELER
Madde 12-
İş başvurusunda aşağıdaki belgeler istenir:

12.1. Nüfus Sureti – İkametgâh Belgesi

12.2. Sağlık Raporu

12.3. Hizmet belgeleri, varsa bonservisleri

12.4. Son mezun olduğu okul diploma fotokopisi

12.5. Almış olduğu kurumsal eğitimlerle ilgili belge fotokopileri

12.6. 6 Adet Fotoğraf

12.7. Kan Grubu

12.7. Personelin işe alınacağı birimin özelliği ve görevin gereği olarak istenecek diğer belgeler kendisine ayrıca bildirilir.

İŞE BAŞLAMA SÜRESİ

Madde 13- İşe alınan personelin, geçerli bir mazereti olmadıkça, kendisine yapılan bildirimde belirtilen süre içerisinde işe başlaması şarttır. Belirtilen süre içinde görevine başlamayanların işe alımı yapılmaz. Mazeretini önceden bildirenlerden bu özrü kabul edilenlerin işe başlama süresi Yönetim Kurulunun oluru ile İnsan Kaynakları tarafından uzatılabilir.

DENEME SÜRESİ VE İŞE KESİN KABUL

Madde 14- Şirkette çalışmaya başlayan personelin adaylık (deneme süresi) süresi 2 (iki) aydır. Deneme süresi içinde gerek işveren gerekse aday Çalışan iş akdini feshetme hakkına sahiptir. Deneme süresi içinde yapılan fesihlerde tahakkuk etmiş ücretin dışında aday çalışan tarafından hiçbir hak talep edilemez.

ÇALIŞANIN ÖZEL DURUMU
Madde 15-

15.1. Çalışan, medeni halindeki değişiklikleri, ikametgâh değişikliklerini ve işini ilgilendirebilecek nitelikteki özel durumundaki herhangi bir değişikliği derhal “Bölüm Yöneticisine/Amirine/Birlikte Çalıştığı Sorumlu Personele” bildirmekle yükümlüdür.

15.2. Çalışan, iş akdinin imzalanmasından sonra ortaya çıkan sağlık sorunları, motivasyon ve iş yeterliliğini etkileyen her türlü özel durumu ile ilgili “Bölüm Yöneticisine/Amirine/Birlikte Çalıştığı Sorumlu Personele” bilgi vermek ile yükümlüdür. Mazeretini, özel durum değişikliklerini randevu talebi ile Bölüm Yöneticisine/Amirine veya Birlikte Çalıştığı Sorumlu Personele aktarmayan çalışanlar için bahse konu durumun iş süreçlerine ve sunduğu hizmete sirayet etmesi ile personelin üst üste iki kez yazılı veya sözlü ikaz edilmesi durumunda personel performans değerlendirme formuna olumsuz şekilde yansıyacaktır. Özel durum ve iş akdinden kaynaklanan yükümlülüklere yansıyabilecek her türlü değişikliğinin iş akdine esaslı şekilde zarar vermesi veya Infınıtum ile personel arasındaki ilişkiyi sürdürülemez kılması halinde Infınıtum iş akdini sonlandırabilecektir.

ÇALIŞAN HAKLARI, SORUMLULUKLARI VE YASAKLAR

İZİNLER VE RESMİ TATİLLER

Madde 16- Deneme süresi dahil olmak üzere, INFINITUM’a ait işyerinde 12 (On iki) ayını doldurmuş olan çalışan yıllık ücretli izne hak kazanır. Resmi ve Genel Tatillerde çalışılmayacaktır (işin ve hizmetin gerektirdiği durumlarda ve önceden haber verilmek şartı ile çalışılacak olup, çalışana İş Kanunu Gereği ücreti mesaisiyle ödenecektir.

YILLIK ÜCRETLİ İZİN

Madde 17-

17.1. İzin süreleri ve esasları İş Kanunu’nda belirtildiği şekilde uygulanır. Yıllık izinlerin hak edildiği yıl içinde kullanılması esastır. Personelin talebi dikkate alınmakla beraber işin gerekleri doğrultusunda şirket izin kullanılacak tarihleri belirlemekte yetkilidir.

17.2. Bu konuda “Sorumlu Personel/Amir/Bölüm Yöneticisi – İnsan Kaynakları Sorumlusu – Genel Müdür ” koordineli olarak çalışır. Çalışanın yıllık ücretli izin hakkını yıl içinde fiilen kullanması, kural gereğidir. İzin hakkı yerine para ödenmesi çalışan tarafından talep edilemez. Çalışan izin süresi içinde ücretli veya ücretsiz başka bir işte çalışamaz. Bu durumun tespiti halinde İş Sözleşmesine derhal ve tazminatsız olarak son verileceği gibi ödenen yıllık ücretli izin parası da çalışandan ayrıca geri alınır.

DİĞER ÜCRETLİ İZİNLER, MAZERET İZİNLERİ

Madde 18.1. Bütün ücretli izinler ve mazeret izinleri için İş Kanunu hükümleri uygulanır. Şahsi ve zorunlu nedenlerle mazeret izni kullanmaları işverenin inisiyatifindedir. Mazeret izni isteyen personele işin durumuna göre ve işi aksatmayacak şekilde talep edilmesi halinde aşağıda belirlenen süre kadar izin verilir. Çalışılmayan süre için ücretinden kesinti yapılır. Mazeret İzinleri şirket yetkilisi Genel Müdür onayına tabidir.

MAZERET İZİNLERİ

Madde 19-

(1) Her personele ücretli yıllık izninden başka, belgelenmek şartıyla yılda 7 işgününe kadar ücretli mazeret izni verilebilir. Mazeret izni isteyen personele işin durumuna göre ve işi aksatmayacak şekilde talep edilmesi halinde izin verilir. Çalışılmayan süre için ücretinden kesinti yapılır. Mazeret İzinleri şirket yetkilisi Genel Müdür onayına tabidir. 

(2) Birinci fıkrada belirtilen izin süresinin aşılıp aşılmadığına ve hizmet süresine bakılmaksızın, personele aşağıdaki hallerde ve karşılarında gösterilen sürelerle ücretli mazeret izni verilir. a) Eşinin doğumunda 5 işgünü, b) Çocuğunun evlenmesi halinde 3işgünü, c) Evlenen personele 5 işgünü, d) Ana, baba, eş, eşin anne ve babası, kardeş veya çocuklarının vefatı halinde 5 işgünü.

ASKERLİK İZNİ

Madde 20 – Muvazzaf askerlik hizmeti için işten ayrılan personel hakkında İş Kanunu hükümleri uygulanır. Askerlik dönüşü istemi halinde boş yer varsa o kadroya, yoksa ilk boşalacak kadroya yerleştirilir. Yedek olarak silâhaltına alınan personel terhis edilinceye kadar ücretsiz izinli sayılır. Bu süre yılda 90 günü aşamaz.

ÜCRETSİZ İZİN

Madde 21 – İdari izinler dışında, geçerli özür bildiren personele, altı ayı geçmemek şartıyla Yönetim Kurulu tarafından uygun görülmek koşuluyla ücretsiz izin verilebilir.

İŞE DEVAM ZORUNLULUĞU

Madde 22.1-

(1) Personel, belirlenen iş saatlerinde işinin başında olmakla yükümlüdür. İş saatleri bitmeden izinsiz olarak işyerinden ayrılamaz.

(2) Personel, işe gelmeme, geç kalma veya erken çıkma durumunda özrünü yazılı şekilde belirterek, Bölüm Yöneticisine/Amirine/Birlikte Çalıştığı Sorumlu Personele mümkün olan ilk fırsatta yazılı şekilde haber vermek zorundadır.

(3) Önceden yazılı olarak haber verilmeyen ve haklı bir nedene dayanmayan devamsızlık halinde personel hakkında disiplin kovuşturması açılır.

22.2. Çalışanın mazeretsiz şekilde işe gelmediğinin veya iş başı yapmadığının tespit edilmesi halinde derhal “İŞE GELMEME TESPİT TUTANAĞI” tutulur ve disiplin hükümleri işletilir.

HASTALIK VE İSTİRAHAT DURUMLARI

Madde 22- Hastalık ve İstirahat durumlarında İş Kanunu ve SSK Kanunu hükümleri uygulanır. Bunun dışındaki hallerde şirketin yetkili Genel Müdürü yetkilidir. Özel doktorlarda muayene olan personelin almış olduğu 2 günlük istirahat raporları veya İşyeri Hekiminin verdiği 2 günlük raporlar kabul edilir. İstirahatlerin 2 günü aşması halinde raporlar mutlaka Devlet hastanelerinden alınacaktır. İki günlük raporlarda personelin gerçekten hasta olup olmadığının tespitinden ve suiistimalinden amiri sorumludur.

İZİN ALMA ŞEKİLLERİ

Madde 23-

23.1. INFINITUM’a ait işyerinde çalışanlara izin verme yetkisi yetkili şirket genel müdürü ve şirket bölüm yöneticisi/amiri/ birlikte çalıştığı sorumlu personeldir. Bütün izinler için, izin isteği olan Çalışan olarak ilk bölüm yöneticisine/amirine/birlikte çalıştığı sorumlu personele veya İnsan Kaynakları personeline başvurur. Amiri yoksa bir Şirket Genel Müdürüne doğrudan başvurur. Bu maksatla ücretli, ücretsiz ve diğer izinler için eksiksiz doldurulmuş izin dilekçesi kullanılır.

23.2. İlgili müdürce onaylanan izin kâğıdı İnsan Kaynakları Sorumlusuna teslim edilir. Amir veya bulunmaması halinde Şirket Genel Müdürü izin talebini onaylamadıkça Çalışan hiçbir surette izinli sayılamaz ve işyerini terk edemez. Personele izinlerin yukarıdaki esaslar dâhilinde verilmesinden bölüm müdürleri sorumludur.

GEBELİK VE ANALIK

Madde 24- Bu takdirde yürürlükteki İş Kanunun ve Sosyal Sigortalar Kanunu ve tüzüklerine göre işlem yapılır.

VEKÂLET ETME VE EK İŞ

Madde 25- İşveren çalışana, bölüm yöneticisinin/amirin/birlikte çalıştığı sorumlu personelin uygun gördüğü durumlarda, kendi görevi dışında başka bir görev yaptırılabilir. Bu ek görev için herhangi bir munzam ücret ödenmez. Çalışan ek iş yapması dolayısıyla “iş unvanında değişiklik olduğu”na ve “iş akdinden kaynaklanan yükümlülükleri bakımından esaslı bir değişiklik olduğuna” ilişkin bir iddia öne süremez.

YER DEĞİŞTİRME

Madde 26 – Yer değiştirme; personelin aynı veya başka bir birimdeki göreve hizmet gereği veya kendi isteğiyle atamaya yetkili merci tarafından getirilmesidir. Bu durumda, personelin ayrıldığı görevdeki her türlü hak ve menfaatleri yeni görevinde de aynen korunur.

ÇALIŞANIN SORUMLULUKLARI

BİLGİ SAHİBİ OLMA

Madde 27- Şirket personeli, görevini dikkat ve itina ile yerine getirmekten, ilgili mevzuatı, usulleri ve ilişkileri öğrenmekten ve görevinin en iyi şekilde ifası için gerekli bilgileri elde etmekten sorumludur. Yine kendisine sunulan eğitimlere titizlikle yaklaşmak, eğitim saatlerine riayet etmek, kendisine sunulan işbu yönetmelik de dahil olmak üzere her türlü belgeyi incelemek; sunulan belge, eğitim ve prosedürlerle ilgili bilgi sahibi olmak zorundadır.

HİZMET İÇİ EĞİTİM

Madde 29– Personel işe alındıktan sonra işyerinde ve işyeri dışında eğitime tabi tutulabilir. Bu eğitimler kurs, seminer, işbaşı eğitimi ve benzeri biçiminde olur. Personelin eğitim programlarına devamı zorunludur. Eğitimde geçen süreler, iş süresinden sayılır.

PERSONELİN GENEL SORUMLULUĞU

Madde 30 – Şirket personeli, görevlerinin iyi ve doğru yürütülmesinden yöneticilere, Şirkete ve yönetim kuruluna karşı sorumlu olup, yöneticilerin, bölüm yöneticilerinin/amirlerin/sorumlu personelin verdiği görevleri gecikmeksizin özenle yerine getirmekle yükümlüdür. Personel görevini yaparken gereken gayret ve basireti göstermekle, verimlilik ilkelerini göz önünde bulundurmakla, işverenin yararlarını ön planda tutmakla, mevzuata ve amirleri tarafından verilen talimatlara uygun hareket etmekle yükümlüdür, personel yetki aşımında bulunamaz. Aksine davranışlardan sorumlu tutulur.

GÖREVLERİN YERİNE GETİRİLMESİ

Madde 31- Personel, kendisine verilen görevleri, Şirketin işlemlerini düzenleyen her türlü yazılı kaynağın belirttiği işlem ve sorumlulukları, mevzuata uygun olarak ve Şirketin genel hedef ve politikalarını, saygınlığını, güvene dayanan çalışma ilkesini gözeterek, yukarıda sıralanan hizmette kalite ilkeleri doğrultusunda yerine getirmek durumundadır. (2) Bu çerçevede personel, üyelerle ve iş sahipleriyle olan ilişkilerinde saygılı ve özenli olmak, işlemleri sürat, kolaylık ve eşitlikle yapmak zorundadır. Çalışma arkadaşları ile olan ilişkilerinde de aynı esaslara uymak durumundadır.

HASAR VE ZARARDAN SORUMLULUK

Madde 32 – Personel, görevini dikkatle ve özenle yerine getirmek zorundadır. Personel, görevleri ile ilgili olarak kendi kusuru ile sebep olduğu hasar, kayıp ve zarardan, Şirkete karşı hukuki bakımdan sorumludur.

ÖĞRENME VE BİLME ZORUNLULUĞU

Madde 33- Personel yaptığı işle ilgili yasa ve yönetmelikleri, Şirket İç Yönetmelik, Yönerge ve duyuruları ve yaptığı işin hukuki ve teknik yönünü bilmek durumundadır.

ŞİRKET YARARLARINI GÖZETME

Madde 34- Çalışan aldığı bütün kararlarda, şirket menfaatlerini birinci planda tutmak ve şirketi zarara sokacak her türlü işlem ve eylemlerden kaçınmak zorundadır.

İŞ SAHİPLERİ ve İŞ ARKADAŞLARIYLA İLİŞKİLER

Madde 35- Çalışanın iş sahipleri (üçüncü şahıslar) ile ilişkilerinde dürüstlük ve vakardan ayrılmamak şartıyla, kolaylık ve nezaketle hizmet vermesi, herkese ayrım gözetmeksizin eşit işlem yapması görevinin gereğidir. Çalışanlar arasında genel ahlak, adap, iyi niyet ve şirket içi ciddiyet prensiplerine uymayacak tarzda özel ilişkiler içinde bulunmaları, bu ve buna benzer davranış ve eylemlerde bulunmaları kesinlikle yasaktır. Ahlak ve toplum içi davranış kurallarına uygun davranmayan personel yazılı şekilde bir defaya mahsus olmak üzere uyarılır; yazılı uyarıya rağmen ikinci kez ahlak, adap, nezaket veya dürüstlük kuralına uygun davranmayan çalışanın iş akdine tazminatsız şekilde son verilir.

DEVAM ZORUNLULUĞU ve EMRE İTAAT

Madde 36- Şirket personeli, saptanmış bulunan çalışma saatleri içinde görevinin başında bulunmak ve çalışmasının tümünü işine hasretmek zorundadır. Çalışan, amirlerin iş sözleşmesi, personel yönetmeliği ve mevzuat hükümlerine uygun emirlerini yerine getirmekle yükümlüdür. Aksi halinde tespiti iş sözleşmesinin haklı nedenle feshini gerektirir.

İSTİFA, DEVİR VE TESLİM MECBURİYETİ

Madde 37- İhbar süresini göz önüne alarak Şirket personeli kendi el yazısı ile yazılı haber vermek sureti ile işinden istifa hakkına sahiptir. İhbar süresine uyulmaması halinde bu sürenin ücreti, çalışanın alacaklarından takas edilebilir. Ancak her ne sebeple olursa olsun Çalışan ayrılmadan önce, sorumluluğu kendisine bırakılmış olan defter, belge, kıymetli evrak, yazı ve üzerinde zimmetli bulunan makine, bilgisayar, demirbaş, taşıt araçları vb. gibi şirkete ait tüm belge ve tüm sabit kıymetleri bir tutanakla teslim etmek zorundadır. Bu devir teslim bir üst amir nezaretinde yapılır. Bu zorunluluğun yerine getirilmemesinden dolayı şirketin uğrayacağı zarar ve ziyandan Çalışan sorumludur.

YASAKLAR

Madde 38- Şirket personeli şirkete ait bilgi taşıyan her türlü araç ve makineyi, aleti yazılı belgeyi ve gereci izin almadan şirket dışına çıkaramaz. Uzaktan çalışma için gerekli bilgisayar ve eklentilerini ise şirket dışına ancak ve ancak iş ile ilgili çalışmalarını gerçekleştirmesi için izin almaksızın şirket dışına çıkarabilir.

38.1. Şirket personeli şirketteki görevleri dolayısıyla özel ve tüzel kişilerden herhangi bir yarar sağlayamaz.

38.2. Şirket personeli şirket araç ve olanaklarını özel ihtiyaçları için izin almadıkça kullanamaz.

38.3. Çalışan görevini yaptığı sırada öğrendiği sırları hiçbir şekilde bir başkasına açıklayamaz.

38.4. Şirket Müdürü tarafından kendisine yetki verilmedikçe şirket personeli şirketle ilgili olarak basın ve yayın kurum ve kuruluşlarına beyanatta bulunamaz.

38.5. Çalışan şirket telefonlarını, zaruri haller dışında özel amaçlı olarak kullanamaz, işiyle ilgili olmayan konularda internet üzerinden iletişim araçlarını kullanamaz.

38.6. Şirket çalışma yerlerinde (mutfak ve yemekhane haricinde) kahvaltı yapmak ve yemek yemek yasaktır.

38.7. Firmalardan veya şahıslardan tahsilât yetkisi olamayan personelin para tahsil etmesi yasaktır.

38.8. Şirket adına alacak tahsilâtı ve satış tahsilâtı (nakit, çek, senet vb. gibi) şirketin tayin ettiği yetkili tarafından yapılır. Yetkili olmayanların alacak tahsilâtı yapması yasaktır.

38.9. Şirket içerisinde alkol almak kesinlikle yasaktır.

SIR SAKLAMA

Madde 39.1– Personel, işleri dolayısıyla öğrendikleri bilgi ve sırları ifşa edemezler. Sır saklama yükümlülükleri yaşam boyu devam eder. (2) Ancak, konusu suç teşkil eden hallerin yetkili mercilere duyurulması mecburidir. Adli veya idari her türlü inceleme veya soruşturma birinci fıkra hükmünün dışındadır. Tanıklık, sırrın ifşası sayılmaz.

39.2. Çalışanın INFINITUM ile iş akdi kapsamında edindiği bilgileri INFINITUM’un gizliliğine zarar verecek şekilde rakip firmaya verdiği tepsit edilen çalışanın iş akdi hiçbir yazılı bildirim, uyarı, ihbar veya ihtara gerek kalmaksızın derhal tazminatsız şekilde sonlandırılır. INFINITUM Çalışan’ın rekabet yasağına aykırı şekilde gerçekleştirdiği bu eylemden dolayı uğradığı her türlü zarar, ziyanı ihbar veya ihtara gerek kalmaksızın Çalışandan tahsil eder.

İHBAR ÖNELİ VE KIDEM TAZMİNATI

Madde 40- Hizmet Akdi sona eren personele İş Kanunu hükümleri uygulanır.

ÇALIŞMA ŞARTLARI, ÇALIŞMA SÜRESİ VE SAATLERİ

Madde 41- Haftalık çalışma süresi konusunda İş Kanunu hükümleri uygulanır. İşin ve halin gereklerine göre bu sürenin günlere bölünmesi veya vardiya düzenlenecek departmanların tespiti şirket idaresince yapılır. Haftalık iş günlerine bölünemeyen iş sürelerinin uygulandığı işyerlerinde Kanuna ve Yönetmeliğe uygun dönemsel çalışma süreleri ve uygulama esasları işverence belirlenir.

DENKLEŞTİRME ÇALIŞMASI

Madde 42- İşyerinden kaynaklanmayan sebeplerle işin aksaması, üretimin azalması mal ve hizmet sektöründeki arz ve talep azalması sebebiyle günlük ve haftalık, aylık çalışma saatlerinde daha az çalışıldığı zamanlarda eksik çalışma süresi ay içinde ve şirket müdürünün / Yönetimin talebi halinde denkleştirme çalışması yapılacak olup çalışan bunu şimdiden kabul ve taahhüt eder. Denkleştirme çalışması fazla mesaiden sayılmayacak olup normal çalışma süresinden sayılır. Çalışan denkleştirme çalışmanın uygulanmasından dolayı herhangi bir ücret talep edemez. Denkleştirme çalışması ancak takip eden iki ay içinde uygulanabilir.

TELAFİ ÇALIŞMASI

Madde 43- Zorunlu nedenlerle işin durması, ulusal bayram ve genel tatillerden önce veya sonra işyerinin tatil edilmesi veya benzer nedenlerle işyerinde normal çalışma sürelerinin önemli ölçüde altında çalışılması veya tamamen tatil edilmesi ya da işçinin talebi ile kendisine 4857 sayılı İş Kanunu, iş sözleşmeleri ve toplu iş sözleşmeleri ile öngörülen yasal izinleri dışında izin verilmesi hallerinde, işçinin çalışmadığı bu sürelerin telafisi için işçiye telafi çalışması yaptırılabilir. İş akdinden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmesi için telafi çalışması yaptırılan Çalışan mesai ücreti ve fazla çalışmaya dair herhangi bir talepte bulunamaz.

İŞ SAATLERİNE UYUM VE KONTROLU

FAZLA ÇALIŞMA VE ÜCRETİ

Madde 44– Fazla çalışma, İş Kanunu uyarınca normal çalışma süresini aşan çalışmalardır. Personele gerekli görülen hallerde genel hükümler çerçevesinde çalışma süreleri dışında, zorunlu ve olağanüstü durumlarda fazla çalışma yaptırılabilir. Personel, işveren tarafından uygulanacak fazla çalışma programına uymak zorundadır. Fazla çalışma ücretinin ödenmesinde İş Kanunu hükümleri uygulanır.


DİSİPLİN UYGULAMASI

Madde 45- Disiplin cezalarına ilişkin düzenleme Disiplin Yönetmeliği’ndeki gibi olup, bu düzenlemede yer alan cezalar çalışanların tümü için geçerlidir. Ayrıca, yönetmeliğin bu bölümünde yer almayan hususlarla ilgili olarak, ileride yasalara aykırı olmamak üzere çıkartılacak olan düzenlemelere de çalışanlar uymak zorunda olup, işverenin 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25 inci maddesi ilgili hakkı saklıdır. Disiplin işleri uygulaması ve cezai işlemlerinde İşyeri Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

DİSİPLİN CEZALARININ ÇEŞİTLERİ İLE CEZA UYGULANACAK EYLEM VE DAVRANIŞLAR

Madde 46- Personele verilecek disiplin cezaları ile her bir disiplin cezasını gerektiren eylem ve davranışlar şunlardır:

A- Uyarma: Personele, görevinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir. Daha önce disipline konu herhangi bir yaptırıma uğramamış olmak kaydıyla, uyarma cezasını gerektiren eylem ve davranışlar şunlardır:

a) Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde Şirket tarafından belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kayıtsızlık göstermek veya düzensiz davranmak;

b) Özürsüz veya izinsiz olarak göreve geç gelmek, erken ayrılmak, görev mahallini terketmek;

c) Şirket Yönetimi tarafından belirlenen tasarruf önlemlerine uymamak,

d) Görevine, üyelere veya iş sahiplerine karşı kayıtsızlık göstermek veya ilgisiz kalmak,

e) Görevin işbirliği ve uyum içinde yapılması ilkesine aykırı davranışlarda bulunmak,

f) Herhangi bir sebep veya işbu yönetmelikte açıklanan eylem veya fiiller olmaksızın, EK-1’de yer alan ve 4 aylık periyotlar ile yapılan Performans Değerlendirme Formu ölçeğine göre 105 ve daha az puan almak

B- Kınama: Personele, görevinde ve davranışlarında kusurlu olduğunun yazı ile bildirilmesidir. Kınama cezasını gerektiren eylem ve davranışlar şunlardır:

a) Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde Şirket Yönetimince belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımından kusurlu davranmak;

b) Görev sırasında amirlerine hal ve hareketi ile saygısız davranmak,

c) Hizmet dışında Şirket Personelinin itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak;

d) Şirkete ait araç, gereç ve benzeri eşyayı özel işlerinde kullanmak,

e) Şirkete ait belge, araç, gereç ve benzeri eşyaya zarar vermek, kaybetmek,

f) İş arkadaşlarına, mahiyetindeki personele, Şirket üyesi olan/olmayan avukatlara ve iş sahiplerine kötü muamelede bulunmak;

g) İş arkadaşlarına, Şirket üyelerine ve iş sahiplerine söz veya hareketle sataşmak;

h) Görev mahallinde genel ahlak ve edep dışı davranışlarda bulunmak ve bu tür yazı yazmak, işaret, resim ve benzeri şekiller çizmek ve yapmak, internette ahlak dışı sitelere girmek,

i) Verilen talimatlara itiraz etmek,

j) Şirketin huzur, sükûn ve çalışma düzenini bozmak,

k)Herhangi bir sebep veya işbu yönetmelikte açıklanan eylem veya fiiller olmaksızın, EK-1’de yer alan ve 4 aylık periyotlar ile yapılan Performans Değerlendirme Formu ölçeğine göre 105 ve daha az puan almak,

C- Maaş kesintisi: Personelin, net ücretinin 3 günlük tutarını aşmamak üzere maaşından kesinti yapılmasıdır. Maaşından kesme cezasını gerektiren eylem ve davranışlar şunlardır:

a) Kasıtlı olarak; verilen emir ve görevleri tam ve zamanında yapmamak, görev mahallinde Şirket tarafından belirlenen usul ve esasları yerine getirmemek, görevle ilgili belge, araç ve gereçleri korumamak, bakımını yapmamak, hor kullanmak,

b) Özürsüz olarak bir gün göreve gelmemek,

c) Şirkete ait belge, araç, gereç ve benzerlerini özel menfaat sağlamak için kullanmak;

d) Görevle ilgili konularda yükümlü olduğu kişilere yalan ve yanlış beyanda bulunmak,

e) Görev sırasında amirine sözle saygısızlık etmek,

f) Görev yeri sınırları içerisinde herhangi bir yerin toplantı, tören ve benzeri amaçlarla izinsiz olarak kullanılmasına yardımcı olmak,

g) Hizmet içinde Şirket Personelinin itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak,

h) Görev yeri sınırları içinde herhangi bir yeri toplantı, tören ve benzeri amaçlarla izinsiz kullanmak veya kullandırmak,

i) Yetkili olmadığı halde basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına bilgi veya demeç vermek,

v) Herhangi bir sebep veya işbu yönetmelikte açıklanan eylem veya fiiller olmaksızın, EK-1’de yer alan ve 4 aylık periyotlar ile yapılan Performans Değerlendirme Formu ölçeğine göre 105 ve daha az puan almak

D- İşten çıkarma: İş sözleşmesinin bildirimsiz ve tazminatsız olarak işverence tek yanlı feshedilmesidir. İş Kanunu 25. Madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla işten çıkarma cezasını gerektiren eylem ve davranışlar şunlardır:

a) Göreve sarhoş gelmek, görev yerinde alkollü içki içmek, uyuşturucu madde kullanmak,

b) Personelin işverenden izin almaksızın veya haklı bir nedene dayanmaksızın ardı ardına iki gün veya bir takvim başlangıcına bağlı olmadan bir ayda herhangi bir tatil gününden sonraki iki iş günü veyahut bir ayda üç gün devamsızlık yapmak

c) Görevi ile ilgili olarak her ne şekilde olursa olsun çıkar sağlamak,

d) Hırsızlık yapmak, işyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemek,

e) Amirine, mahiyetindekilere veya iş arkadaşlarına karşı küçük düşürücü veya aşağılayıcı fiil ve hareketler yapmak,

f) Gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlemek, belgelerde sahtecilik yapmak,

g) Başka işyerinde çalışmak veya işverenin bilgisi olmadan kazanç getirici faaliyette bulunmak,

h) Görevin yerine getirilmesinde ayırımcılık yapmak, üyelerin ve diğer kişilerin yarar ve zararını hedef tutan davranışlarda bulunmak,

i) Gizli veya açıklanması yasaklanan bilgileri açıklamak,

j) Yönetim Kurulu üyelerine, amirine, mahiyetindekilere, iş arkadaşlarına, Şirket üyelerine veya iş sahiplerine hakarette bulunmak, bunları tehdit etmek, fiili saldırıda veya cinsel tacizde bulunmak,

k) Verilen görev ve emirleri kasten yapmamak,

l) İşi yavaşlatma, engelleme, boykot, yasa dışı grev gibi eylemlerde bulunmak,

m) Yasaklanmış her türlü yayını veya siyasi veya ideolojik amaçlı bildiri, afiş, pankart, bant ve benzerlerini Şirkete getirmek, Şirketin herhangi bir yerine asmak veya teşhir etmek,

n) Savaş, olağanüstü hal veya genel âfetlere ilişkin konularda amirlerin verdiği görev veya emirleri yapmamak,

o) Yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak,

p) 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki Kanuna aykırı fiilleri işlemek.

r) İş Sözleşmesi yapıldığı sırada, bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri için gerekli vasıflar veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde, bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek, yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek işvereni yanıltmak, İş Kanunu ve Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu’nun, işverene bildirimsiz fesih hakkı tanıyan,

s) Bölüm yöneticisi/amir/birlikte çalıştığı sorumlu personel tarafından üst üste iki kez ikaz edilmesine rağmen mesai saatleri içerisinde iş harici herhangi bir yer olmak veya iş harici herhangi bir işle uğraşmak,

ş) İş süreçlerinde kendisine verilen görevlerin ifası ilgili iki kez yazılı şekilde uyarılmış olmasına rağmen görevleri geciktirmek, gereği gibi ifa etmemek, işlerin aksamasına neden olmaya devam etmek,

t) Verilen görevleri yapmış gibi göstermek ve bu sebeple Şirketin zarar uğramasına veya müşteri kaybetmesine sebep olmak,

u) Herhangi bir sebep veya işbu yönetmelikte açıklanan eylem veya fiiller olmaksızın, EK-1’de yer alan ve 4 aylık periyotlar ile yapılan Performans Değerlendirme Formu ölçeğine göre üst üste iki kez göre 76 ve daha az puan almak,

ü) Herhangi bir sebep veya işbu yönetmelikte açıklanan eylem veya fiiller olmaksızın, EK-1’de yer alan ve 4 aylık periyotlar ile yapılan Performans Değerlendirme Formu ölçeğine göre 52 ve daha az puan almak,

yukarıdaki maddede sayılan fiiller ve haller dışındaki hükümleri saklıdır.

TEKRAR

Madde 47- Kişilerin, yönetmelik kapsamındaki kurallara aykırı düşen tavır, davranış ve olayları Altı aylık zaman dilimi içinde tekrarlaması durumunda bir üst ceza uygulanır.

DİSİPLİN KURULU ÜYELERİ ve DİSİPLİN SÜRECİ

Madde 48- Disiplin cezası ve soruşturma sürecine yetkililer personelin bölüm yöneticisi, İnsan Kaynakları birim temsilcisi ve Şirket Genel Müdürüdür.

48.2. Disiplin Kuruluna sevk edilen işçiye verilen savunma süresinin dolması ile birlikte Disiplin Kurulu toplanır. İşçinin, Disiplin Kuruluna sözlü savunma vermek istemesi halinde, bu talebini yazılı vermek kaydıyla, belirlenen gün ve saatte Disiplin Kurulu toplanır. Disiplin Kurulu Başkanı Şirket Genel Müdürüdür.

KURULA SEVK VE GEREKLİ BELGELER

Madde 49- Olayla ilgili “Tutanak” bölüm yöneticisi tarafından tutulduktan sonra İnsan Kaynakları’na teslim edilir. Kişinin savunmasının alınması için “Savunma İstem Formu” ilgili tutanakla birlikte bağlı olduğu müdürlüğe gönderilir ve buradan da savunma gün ve tarihi bilgilendirmesi ile savunması alınacak personele tebliğ edilir.

SAVUNMA 

Madde 50- Verilen 7 günlük süre içinde veya belirtilen bir tarihte savunmasını yapmayan personel, savunma hakkından vazgeçmiş sayılır. Savunma mutlaka yazılı olarak istenir ve yapılır. İşçi, Disiplin Kurulunda sözlü savunma yapma hakkına sahiptir. Bu talebini yazılı vermesi halinde, İşçiye gereken sözlü savunma hakkı tanınır. Ancak yaptığı sözlü savunma tutanak haline getirilir.

DİSİPLİN CEZASININ TEBLİĞİ

Madde 51- Disiplin cezaları Disiplin Kurulu Başkanı olan Şirket Genel Müdürü ve/veya İşveren Vekili tarafından yazılı olarak, ilgili İşçi’ye tebliğ edilir. İş sözleşmesinin sona erdirilmesinde Çalışan’ın yazıyı almak istememesi halinde bu durum bir tutanakla tespit edilir, iş sözleşmesinin fesih bildirimi posta ile adresine yapılır. Posta adresinde ulaşılamaz ise yani Şirkete verdiği adres değişmiş ve bunu İşyeri’ne bildirmemişse, yine de İşyeri’ne bildirdiği adres geçerli sayılır ve neticede posta iade olur ise yine de İşçi’ye tebliğ edilmiş sayılır. Yazılı bu hususlar iş sözleşmelerinin ayrılmaz bir parçası olup, aykırı davranış halinde yasa hükümleri uygulanır.

PERFORMANS DEĞERLENDİRME RAPORU

Madde 52- İşçinin bağlı olduğu üst amir tarafından her 4 ayda bir EK-1’de yer alan Performans Değerlendirme Formu tutulur ve doldurulan form Genel Müdürün imzasına sunulur. Doldurulan form sonuç puanlaması yapıldıktan sonra işçinin özlük dosyasına yerleştirilir. Değerlendirme formunda not ortalaması 152 üzerinden 106 ve daha yukarı olanlar olumlu; 105 ve daha az olanlar olumsuz sicil almış sayılırlar.

TAKDİR VE ÖDÜLLENDİRME

Teşekkür

Madde 53- Çalışmaları ile Şirket adına olumlu gelişmeler sağlayan ilgili personele Şirket adına memnuniyetin yazılı olarak bildirilmesidir. Teşekkür yazısının bir örneği personelin sicil dosyasına konulur.

Takdirname

Madde 54 – Görevinde olağanüstü gayret ve çalışması ile başarı sağlayan personele takdirname verilebilir. Takdirnameler, personelin sicil dosyasına işlenir.

Ödül

Madde 55- Olağanüstü gayret ve çalışmaları sonucunda emsallerine göre başarılı görev yaptıkları görülen Şirket personeline, Yönetim Kurulunun uygun görmesi üzerine, bir takvim yılı içinde bir aylığı tutarını aşmamak üzere ödül verilebilir. Ödül verildiği, personelin sicil dosyasına işlenir.

Takdir, Teşekkür ve Ödüllendirmede Uygulanacak Esaslar

Madde 56- Takdir, Teşekkür ve Ödüllendirilmesi istenen personel, Bölüm Yöneticisi/Amiri/Sorumlu Personeli tarafından Şirket Genel Müdürüne teklif edilir. Genel Müdürce olumlu karşılanan teklif, Yönetim Kurulu tarafından görüşülerek karara bağlanır.

YÜRÜRLÜK

Madde 57- İşbu Disiplin Yönetmeliği, şirketçe yayınlanan prosedür, yönetmelik ve iş sözleşmesinin mütemmim bir cüz’üdür.

57.2. Çalışan resmi şirket e-posta adresine iletilen Yönetmeliğin kendisine iletilmediğini, işbu yönetmelikten haberdar olmadığını ileri süremez. Bu yönetmelik INFINITUM’da bordrolu tüm çalışanların resmi Şirket e-posta adresine iletilmiş olup, 09/05/2024 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

İşyeri Unvanı ve Kaşesi

İmza

INFINITUMIT SERVİSLERİNİ KEŞFEDİN