Webinar’a Katılın | Siber Tehditlere Karşı Güçlü Koruma

İNFİNİTUM BİLGİ SİSTEMLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

 1. Giriş

Infınıtum Bilgi Sistemleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi olarak (“Infınıtum”, “Şirket” ya da “Biz” olarak anılacaktır), Veri Sorumlusu sıfatıyla, sunduğumuz hizmetleri yerine getirirken kişisel verilerinizin gizliliğini sağlamaya ve verilerinizi ilgili mevzuata uygun şekilde işlemeye en yüksek mertebede özen göstermekteyiz.

Bu kapsamda, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun” ya da “KVKK” olarak anılacaktır) uygun olarak hazırlanmış işbu Kişisel Verilerin Korunmasına ve İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni (‘‘Aydınlatma Metni’’), verinizin sahibi olarak size bilgi vermek ve haklarınızı hatırlatmak amacıyla bilginize sunulmaktadır.

İşbu Aydınlatma Metni’nde açıklandığı şekilde kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz ilgili mevzuat kapsamında kaydedilebilecek, arşivlenebilecek, güncellenebilecek, aktarılabilecek, sınıflandırılabilecek, KVKK ve ilgili mevzuatta sayılan şekillerde işlenebilecektir.

 1. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgilendirme

Başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişisel verilerin işlenmesinde kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunması ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenleyen Kanun hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.

 • Kanun’da Yer Alan Bazı Terimler

İşbu Aydınlatma Metni’nde kullanılan kişisel veri, özel nitelikli kişisel veri, veri işleme ve veri sorumlusu kavramları Kanun’da yer alan tanımlamalara uygun olarak kullanılmış olup, işbu tanımlar aşağıdaki gibidir:

 • Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi
 • Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik veriler
 • Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi

Unvan                         : Infınıtum Bilgi Sistemleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi

Adres                          : Esentepe Mah.Büyükdere Cad. No:201 D:86 K:4 Loft Residence Şişli/İst.

Ticaret Sicil No           : 108205-5 (İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü)

İnternet Adresi           : https://www.infinitumit.com.tr/

E-posta Adresi : [email protected]

 • Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi
 • İlgili Kişi/Kişisel Veri Sahibi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi
 • Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem
 • KVK Kurulu: Kişisel Verileri Koruma Kurulu
 • Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza
 1. Hangi Kişisel Verileriniz İşlenmektedir?

Şirketimizden alacağınız ürün ve hizmetlerin niteliğine bağlı olarak kuracağımız hukuki ilişki kapsamında; Şirket ile İlgili Kişi arasındaki ilişkinin türü, niteliği, geçmişi, verinin temin edilme yöntemi ve aşağıdaki amaçlara bağlı olarak farklılık gösteren ve Kanun’daki ve Şirketimizin Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’ndaki ilkelere uyumlu bir şekilde işlenen kişisel veriler, bunlarla sınırlı olmamak üzere, genel olarak aşağıdaki gibidir:

      Kişisel Veri Kategorisi

Açıklama

 

 

 

 

 

 

Kimlik Bilgisi

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen, kişinin kimliğine dair bilgilerin bulunduğu veriler olup, ad-soyad, T.C. kimlik numarası, uyruk bilgisi, anne-baba adı, anne kızlık soyadı, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet, medeni hal gibi bilgileri içeren ehliyet, nüfus cüzdanı ve pasaport gibi belgeler ile vergi numarası, SGK numarası, imza bilgisi vb. bilgilerdir.

Kimlik Bilgisinin İlişkili Olduğu Veri Sahipleri:

–          Çalışan, Çalışan Adayı, Stajyer, Ziyaretçi, Müşteri Yetkilisi

 

 

 

İletişim Bilgisi

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen veriler olup,  telefon numarası, iletişim adresi, e-mail adresi, kayıtlı elektronik posta adresi (KEP), faks numarası, IP adresi vb. gibi bilgilerdir.

İletişim Bilgisinin İlişkili Olduğu Veri Sahipleri:

–          Çalışan, Çalışan Adayı, Stajyer, Ziyaretçi, Tedarikçi Yetkilisi, Tedarikçi Çalışanı, Müşteri Yetkilisi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Özlük Bilgisi

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen, Şirket ile çalışma ilişkisi içerisinde olan gerçek kişilerin özlük haklarının oluşmasına temel olacak bilgilerin elde edilmesine yönelik işlenen veriler olup, bordro bilgileri, disiplin soruşturması, işe giriş belgesi kayıtları, mal bildirimi bilgileri, özgeçmiş bilgileri, performans değerlendirme raporları, SGK evrakları, zimmet belgeleri, pasaport bilgileri, fotoğraf, banka bilgileri, izin formu, seyahat formu, masraf formu, İş Sağlığı ve Güvenliği Sertifikaları, sigorta bilgileri, sürücü bilgisi vb. gibi her türlü bilgidir.

Özlük Bilgisinin İlişkili Olduğu Veri Sahipleri:

–          Çalışan, Stajyer

 

 

 

 

 

Hukuki İşlem Bilgisi

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen veriler olup, Şirket’in hukuki süreçleri, alacak ve haklarının tespiti, takibi ve borçlarının ifası ile kanuni yükümlülükleri kapsamında işlenen veriler, adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, gelen giden evraklar, dava dosyaları gibi bilgilerdir.

Hukuki İşlem Bilgisinin İlişkili Olduğu Veri Sahipleri:

–          Çalışan, Stajyer

 

 

 

 

 

Müşteri İşlem Bilgisi

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen veriler olup, Şirket’in ticari faaliyetleri ve iş birimlerinin yürüttüğü operasyonlar neticesinde ilgili kişi hakkında elde edilen ve üretilen çağrı merkezi kayıtları, fatura, senet çek bilgisi, sipariş bilgisi, talep bilgisi, teklif, hizmet numarası gibi bilgilerdir.

Müşteri İşlem Bilgisinin İlişkili Olduğu Veri Sahipleri:

–          Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı, Müşteri Yetkilisi

 

 

 

 

Finansal Bilgi

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen veriler olup, Şirket’in kişisel veri sahibi ile kurmuş olduğu hukuki ilişkinin tipine göre yaratılan her türlü finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin işlenen kişisel veriler ile banka hesap numarası, IBAN numarası, kredi kartı bilgisi, finansal profil, malvarlığı verisi, gelir bilgisi gibi verilerdir.

Finansal Bilginin İlişkili Olduğu Veri Sahipleri:

–          Ürün veya Hizmet Alan Kişi, Ürün veya Hizmet Alan Kişi Yetkilisi, Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı veya Yetkilisi, Stajyer, Çalışan, Hissedar/Ortak

 

 

 

 

 

 

Mesleki Deneyim Bilgisi

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde veriler olup, Şirket’in kişisel veri sahibi ile kurmuş olduğu hukuki ilişkinin tipine göre işlenen, diploma bilgileri, gidilen kurslar, meslek içi eğitim bilgileri, sertifikalar, aday başvuru formları, referans görüşme bilgileri, iş görüşmesi bilgileri, transkript bilgileri gibi verilerdir.

Mesleki Deneyim Bilgilerinin İlişkili Olduğu Veri Sahipleri:

–          Stajyer, Çalışan Adayı, Çalışan

 

 

 

 

 

Lokasyon Bilgisi

 

 

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen veriler olup, Şirket’in ticari faaliyetleri ve iş birimlerinin yürüttüğü operasyonlar kapsamında kullanılan araç takip sistemi vb. sistemler neticesinde elde edilen, ilgili kişinin/şirket aracının bulunduğu konum bilgileri gibi bilgilerdir. 

Lokasyon Bilgisinin İlişkili Olduğu Veri Sahipleri:

–          Çalışan

 

Fiziksel Mekan Güvenliği Bilgisi

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen veriler olup, Şirket’in ticari faaliyetleri ve iş birimlerinin yürüttüğü operasyonlar kapsamında fiziksel mekan güvenliğinin temini, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi gibi amaçlar doğrultusunda temin edilen kamera kayıtları, çalışan ve ziyaretçilerin giriş-çıkış bilgileri gibi verilerdir.

Fiziksel Mekan Güvenliği Bilgisinin İlişkili Olduğu Veri Sahipleri:

–          Çalışan, Ziyaretçi

 

 

 

 

 

İşlem Güvenliği Bilgisi

 

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen veriler olup Şirket’in ticari faaliyetleri ve iş birimlerinin yürüttüğü operasyonlar kapsamında ve Şirket’in kişisel veri sahibi ile kurmuş olduğu hukuki ilişkinin tipine göre işlenen; IP adresi, şifre ve parola bilgileri gibi verilerdir.

İşlem Güvenliği Bilgisinin İlişkili Olduğu Veri Sahipleri:

–          Çalışan, Stajyer

 

 

 

 

 

Risk Yönetimi Bilgisi

 

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen veriler olup Şirket’in ticari faaliyetleri ve iş birimlerinin yürüttüğü operasyonlar kapsamında ve Şirket’in kişisel veri sahibi ile kurmuş olduğu hukuki ilişkinin tipine göre ve ticari, teknik ve idari risklerin yönetilmesi için işlenen;  IP adresi, imza sirküleri gibi verilerdir.

Risk Yönetimi Bilgisinin İlişkili Olduğu Veri Sahipleri:

–          Çalışan, Stajyer

 

 

 

 

 

 

 

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen veriler olup, Şirket’in ticari faaliyetleri ve iş birimlerinin yürüttüğü operasyonlar kapsamında ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, fiziksel mekan güvenliğinin temini gibi amaçlar doğrultusunda işlenen kamera görüntüleri, fotoğraf gibi verilerdir.

Görsel ve İşitsel Kayıtların İlişkili Olduğu Veri Sahipleri:

–          Çalışan, Çalışan Adayı, Stajyer, Ziyaretçi

 

 

 

 

Sağlık Bilgileri

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen veriler olup, kişisel veri sahibinin Sağlık Raporu, Engelli vergi muafiyet belgeleri, sigorta belgeleri, gibi sağlık verilerdir.

Sağlık Bilgisinin İlişkili Olduğu Veri Sahipleri:

–          Çalışan, Stajyer

 

 

 

 

 

Ceza Mahkumiyeti

ve

 Güvenlik Tedbirleri Bilgileri

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen veriler olup, Şirket’in iş birimleri tarafından yürütülen operasyonlar çerçevesinde veya Şirket ile çalışma ilişkisi içerisinde olan gerçek kişilerin iş süreçlerini yürütmek veya Şirket’in ve kişisel veri sahibinin hukuki ve diğer menfaatlerini korumak amacıyla elde edilen kişisel veri sahibinin adli sicil kaydı gibi verilerdir.

Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri Bilgisinin İlişkili Olduğu Veri Sahipleri:

–          Çalışan, Stajyer

 1. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçla ve Hangi Hukuki Sebebe Dayanılarak İşlenmektedir?

Şirketimiz tarafından elde edilen kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan kapsamlar ve hukuki sebepler dahilinde işlenebilecektir:

 

Kimlik Bilgileri

 

1)      Kişisel Veri İşleme Amaçları

 • Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi
 • Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Ücret Politikasının Yürütülmesi
 • Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini
 • Talep / Şikayetlerin Takibi
 • Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Sosyal Sorumluluk Ve Sivil Toplum Aktivitelerinin Yürütülmesi
 • Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
 • Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi
 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi
 • İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
 • Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini
 • Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
 • Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
 • Çalışan Memnuniyeti Ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi

 

 

 

 

 

 

2)      Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

●        Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

●        Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

●        Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

●        Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve

●        İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

 hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

 

İletişim Bilgileri

 

1)      Kişisel Veri İşleme Amaçları

 • Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi
 • Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Yetenek / Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Yatırım Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
 • Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Ücret Politikasının Yürütülmesi
 • Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini
 • Talep / Şikayetlerin Takibi
 • Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Sosyal Sorumluluk Ve Sivil Toplum Aktivitelerinin Yürütülmesi
 • Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
 • Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi
 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi
 • İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
 • Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini
 • Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
 • Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
 • Çalışan Memnuniyeti Ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

2)      Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

●        Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

●        İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

●        Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

 hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

 

Lokasyon Bilgileri

 

1)      Kişisel Veri İşleme Amaçları

 • Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

 

 

 

 

 

 

2)      Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

●        Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

●        Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

●        İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

 hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

 

Özlük Bilgileri

 

1)      Kişisel Veri İşleme Amaçları

 • Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
 • Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
 • Çalışan Memnuniyeti Ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi

 

 

 

 

 

 

2)      Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

●        Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

●        Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

●        Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

●        Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

 

Hukuki İşlem Bilgileri

 

1)      Kişisel Veri İşleme Amaçları

 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
 • Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
 • Çalışan Memnuniyeti Ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

 

 

 

 

 

2)      Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

●        Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

●        Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

●        Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

●        İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır.

 

Müşteri İşlem Bilgileri

 

1)      Kişisel Veri İşleme Amaçları

 • Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 

 

 

 

 

2)      Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

●        Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

●        Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

●        Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

●        Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

●        İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır.

 

Fiziksel Mekan Güvenliği Bilgileri

 

1)      Kişisel Veri İşleme Amaçları

 • Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini

 

 

 

2)      Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

●        Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

●        Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

●        Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

●        İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

 

İşlem Güvenliği Bilgileri

 

1)      Kişisel Veri İşleme Amaçları

 • Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
 • Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini
 • Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

 

 

 

 

 

2)      Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

●        Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

●        Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

●        İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

 

Risk Yönetimi Bilgileri

 

1)      Kişisel Veri İşleme Amaçları

 • Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

 

2)      Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

●        Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.

●        Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

●        Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

●        Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

●        İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

 

 

Finans Bilgileri

 

1)      Kişisel Veri İşleme Amaçları

 • Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

 

2)      Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

●        İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

 

Mesleki Deneyim Bilgileri

 

1)      Kişisel Veri İşleme Amaçları

 • Yetenek / Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi

 

2)           Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

●        Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

●        Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

●        Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

●        Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

●        İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

 

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

 

1)      Kişisel Veri İşleme Amaçları

 • Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

 

2)       Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

●        Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

●        Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

●        İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

 

Şirketimiz tarafından elde edilen özel nitelikli kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan kapsamlar dahilinde işlenebilecektir:

Özel Nitelikli Kişisel Veriler

 

Sağlık Bilgileri

 

1)        İşlenen Kişisel Veriler

2)    Kişisel Veri İşleme Amaçları

Sağlık raporu

 • İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

 

 

3)      Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Sağlık verilerinizin KVKK’nın 6. maddesinde belirlenen sınırlamalar haricinde işlenmesi ancak açık rızanıza bağlı olarak gerçekleşecektir.

4)   Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel veriler, işe girişte Çalışanlar ve Stajyerler tarafından ibraz edilmesi talep edilen sağlık raporları vasıtasıyla toplanmaktadır.

 

Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri

 

1)      İşlenen Kişisel Veriler

2)  Kişisel Veri İşleme Amaçları

Adli Sicil Kaydı

 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
 • Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

 

3)      Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri verilerinizin, KVKK’nın 6. maddesinde belirlenen sınırlamalar haricinde işlenmesi ancak açık rızanıza bağlı olarak gerçekleşecektir.

4)      Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel veriler, işe giriş sürecinde Çalışanlar tarafından beyan edilen adli sicil kaydı belgesi vasıtasıyla toplanmaktadır.

Yukarıda belirtilen kategoriler sizleri bilgilendirme amaçlı olup, Şirketimizin gelecekteki ticari ve işletmesel faaliyetlerini yürütebilmesi için tarafımızca başka kategoriler de eklenebilecektir. Bu gibi durumlarda Şirketimiz, sizi en hızlı şekilde bilgilendirmeye devam edebilmek için, belirtilen kategorileri sizler için ilgili metinlerde güncellemeye devam edecektir.

 1. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kanun’un amacını düzenleyen 1. madde ile Kanun’un kapsamını düzenleyen 2. maddeye uygunluğunun denetimi amacıyla, kişisel veriler, her türlü sözlü, yazılı, elektronik ortamda, teknik ve sair yöntemlerle, çağrı merkezi, Şirket internet sitesi gibi muhtelif yollardan, işbu Aydınlatma Metni’nde yer verilen amaçların gerçekleştirilmesi amacıyla mevzuat, sözleşme, talep ve isteğe dayalı hukuki sebepler çerçevesinde yasadan doğan sorumlulukların eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirilebilmesi için toplanmakta olup, Şirketimiz veya Şirket tarafından görevlendirilen veri işleyenler tarafından işlenilmektedir.

 1. Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarıyoruz?

 

Şirketimiz, kişisel verilerin üçüncü taraflarla paylaşılması hususunda, diğer kanunlarda yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla, KVKK’da düzenlenen şartlara özenle uymaktadır. Bu çerçevede, kişisel veriler, Şirketimiz tarafından veri sahibinin açık rızası olmadan üçüncü kişilere aktarılmamaktadır. Ancak, KVKK tarafından düzenlenen aşağıdaki şartlardan birinin varlığı halinde kişisel veriler Şirketimiz tarafından, aşağıda sayılan şartlardan bir veya birkaçına dayalı ve sınırlı olarak, veri sahibinin açık rızası temin edilmeksizin de aktarılabilecektir:

 • Kanunlarda kişisel verinin aktarılacağına ilişkin açık bir düzenleme var ise,
 • Kişisel veri sahibinin veya başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu ise,
 • Kişisel veri sahibi fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda ise veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmıyorsa,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verinin aktarılması gerekli ise,
 • Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için kişisel veri aktarımı zorunlu ise,
 • Kişisel veriler, kişisel veri sahibi tarafından alenileştirilmiş ise,
 • Kişisel veri aktarımı bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu ise,
 • Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaatleri için kişisel veri aktarımı zorunlu ise.

Kişisel verileriniz, hukuka ve Kanun’un amacına uygun olarak Şirketimizin;

 • Şirket Politikalarının en iyi şekilde planlanması ve uygulanması,
 • Ticari ortaklıklarının ve stratejilerinin doğru olarak planlanması, yürütülmesi ve yönetilmesi,
 • Kendisinin ve iş ortaklarının hukuki, ticari ve fiziki güvenliğinin temini,
 • Kurumsal işleyişinin sağlanması, yönetim ve iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • Veri güvenliğinin en üst düzeyde sağlanması,
 • Veri tabanlarının oluşturulması,
 • Kendisine talep ve şikayetlerini ileten kişisel veri sahipleri ile iletişime geçmesi ve talep ve şikayet yönetiminin sağlanması,
 • Etkinlik yönetimi,
 • İş ortakları veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi,
 • Personel temin süreçlerinin yürütülmesi,
 • Finansal raporlama ve risk yönetimi işlemlerinin icrası/takibi,
 • Şirket hukuk işlerinin icrası/takibi,
 • İtibarının korunmasına yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi,
 • Yatırımcı ilişkilerinin yönetilmesi,
 • Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,

amaçlarıyla sınırlı olarak Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarının varlığı halinde aktarılır. Kişisel verilerin yurt dışına aktarımı ise işleme şartlarının varlığının yanı sıra yeterli korumaya sahip ülkelere veya yeterli korumayı taahhüt eden ülkelere KVK Kurulu’nun izniyle gerçekleştirilir. Bahsi geçen amaçlarla gerçekleştirilen işleme faaliyetinin, Kanun kapsamında öngörülen şartlardan herhangi birini karşılamıyor olması halinde, ilgili işleme sürecine ilişkin olarak Şirket tarafından ilgili kişinin açık rızası temin edilmektedir.

Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Aktarılma Şartları

 

Şirketimiz, gerekli özeni göstererek, gerekli güvenlik tedbirlerini alarak ve KVK Kurulu tarafından öngörülen yeterli önlemleri alarak; meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda kişisel veri sahibinin özel nitelikli kişisel verilerini aşağıda yer alan durumlarda yurt içindeki üçüncü kişilere aktarabilmektedir;

Kişisel veri sahibinin açık rızası olması halinde,

Kişisel veri sahibinin açık rızası aranmaksızın;  kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel verileri (ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir) kanunlarda öngörülen hallerde.

Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler bakımından ise, yeterli önlemler alınmak kaydıyla;

 • Kamu sağlığının korunması,
 • Koruyucu hekimlik,
 • Tıbbî teşhis,
 • Tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi,
 • Sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi gibi amaçlarla açık rıza temin edilmeksizin kişisel verileriniz aktarılabilecektir.

Özel nitelikli kişisel verilerin aktarılmasında da bu verilerin işlenme şartlarında belirtilen koşullara uyulmaktadır.

Kişisel verilerinizin aktarılabileceği kişileri, aktarım faaliyetinin amacını ve hukuka uygunluk sebebini aşağıdaki tablo aracığıyla bilginize sunmaktayız.

 

 

Veri Aktarımı Yapılabilecek Kişiler

 

 

 

Veri Aktarım

 Amacı

 

 

Veri Kategorisi

 

 

Hukuka Uygunluk Sebebi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tedarikçiler

Şirketimizin tedarikçiden dış kaynaklı olarak temin ettiği ve Şirketimizin ticari faaliyetlerini yerine getirmek için gerekli hizmetlerin Şirketimize sunulmasını sağlamak veya Şirket’in ticari faaliyetlerini yürütürken bizzat veya Grup Şirketleri ile birlikte muhtelif projeler yürütmek, hizmet almak gibi amaçlarla kurulan iş ortaklığının kurulma amaçlarının yerine getirilmesini temin etmek amacıyla sınırlı olarak aktarılabilmektedir.

·      Kimlik Bilgileri

·      İletişim Bilgileri

·      Müşteri İşlem Bilgileri

●        Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

●        Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

●        İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar

Şirketin iştiraki olan veya bağlı ortaklığı bulunduğu şirketlere, sahip olduğu sıfatın getirdiği yetki ve sorumluluklar kapsamında mevzuat hükümleri uyarınca aktarılabilmektedir.

·      Kimlik Bilgileri

·      İletişim Bilgileri

·      Hukuki İşlem Bilgileri

·      Müşteri İşlem Bilgileri

·      Finans Bilgileri

●        Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

●        Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

●        İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

●        Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

 

 

 

 

 

 

 

Topluluk Şirketleri

Şirket’in bağlı olduğu gruba bağlı şirket(ler) ile mevzuat hükümleri uyarınca aktarılabilmektedir.

·      Kimlik Bilgileri

·      İletişim Bilgileri

·      Lokasyon Bilgileri

·      Özlük Bilgileri

·      Hukuki İşlem Bilgileri

·      İşlem Güvenliği Bilgileri

·      Risk Yönetimi Bilgileri

·      Finans Bilgileri

·      Mesleki Deneyim Bilgileri

●        Kişisel Veri Sahibinin Açık Rızası 

 

 

 

 

 

 

Yetkili Kamu Kurum ve

 Kuruluşları

İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak aktarılabilmektedir.

·      Kimlik Bilgileri

·      İletişim Bilgileri

·      Özlük Bilgileri

·      Hukuki İşlem Bilgileri

·      Müşteri İşlem Bilgileri

·      Fiziksel Mekan Güvenliği Bilgileri

●        Kanunlarda açıkça öngörülmesi

●        Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin veya bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması

●        Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İş Ortakları

Şirket’in ticari faaliyetlerini yerine getirmek için iş ortaklığı ilişkisi bulunduğu kişilere mevzuat hükümleri uyarınca aktarılabilmektedir.

·      Kimlik Bilgileri

·      İletişim Bilgileri

·      Hukuki İşlem Bilgileri

·      Müşteri İşlem Bilgileri

·      Finans Bilgileri

●        Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

●        İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

●        Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

 

 

 

 

 

 

 

 

İş Sağlığı

ve

Güvenliği Uzmanı

Şirket’in İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanı ile mevzuat hükümleri uyarınca hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak aktarılabilmektedir.

·      Sağlık Bilgileri

●        Kanunlarda açıkça öngörülmesi

●        Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin veya bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması

●        Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

 

 

 

 

 

 

Bağımsız Denetim Kuruluşu

Şirket’in yasal yükümlülükleri gereği denetim yükümlülüğü kapsamında bağımsız denetim yetkisine sahip bağımsız denetim kuruluşlarına ile mevzuat hükümleri uyarınca hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak aktarılabilmektedir.

·      Kimlik Bilgileri

·      İletişim Bilgileri

·      Müşteri İşlem Bilgileri

·      Hukuki İşlem Bilgileri

·      Finans Bilgileri 

●        Kanunlarda açıkça öngörülmesi

●        Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

 

 1. Kişisel Verilerinizi Nasıl Koruyoruz ve Ne Kadar Süre ile Saklıyoruz?

 

Şirketimiz, Kanun’un 12. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, açıklanmasını, erişimini, aktarılmasını veya meydana gelebilecek güvenlik eksikliklerini önlemek amacıyla gerekli idari ve teknik tedbirleri almakta olup, bu kapsamda gerekli denetimleri de yapmakta veya yaptırmaktadır.

Bununla birlikte, Şirketimiz tarafından kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesi, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi ve verilerin uygun şekilde muhafazasının sağlanmasına yönelik farkındalığın sağlanması için personellerimize yönelik eğitimler düzenlenmektedir.

Şirketimiz kişisel verileri işlendikleri amaca uygun olarak gerekli olan ve ilgili yasal mevzuatta öngörülen sürelere uygun şekilde saklanmaktadır. Bu sebeple, Şirketimiz tarafından öncelikle ilgili yasal mevzuatlarda kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediği tespit edilmekte ve bir süre tespit edilmişse bu süreye uygun davranılmaktadır. Kişisel verilerin saklanmasına ilişkin ilgili yasal mevzuatta bir süre öngörülmemesi halinde, kişisel veriler işlendikleri amaca ve veriyi işlerken yürütülen faaliyet ile bağlı olarak gerekli olan süre kadar saklanmaktadır.  Buna göre, kişisel veriler Şirketimizin uygulamaları ve ticari yaşamın teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre kadar işlenmekte daha sonra silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

Şirketimiz tarafından kişisel veriler ilgili yasal mevzuatta öngörülerin sürelerin sona ermesi ve işlenme amacının sona ermesi hallerinde periyodik imha sürelerine veya veri sahibi başvurusuna uygun olarak, belirlenen imha yöntemleri (silme/yok etme/anonimleştirme) ile imha edilmektedir.

Kişisel verilerin saklanması, silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesi ile ilgili Şirket tekniklerine / alınan idari ve teknik tedbirlere dair detaylı düzenlemelere Şirketimizin ‘‘Kişisel Veri Saklama, İmha ve Güvenlik Politikası’’ndan ulaşabilirsiniz. 

 

 1. Kişisel Verisi İşlenen ‘‘İlgili Kişi’’ olarak Kanun Nezdindeki Haklarınız Nelerdir?

 

Kişisel Veri Sahibi / İlgili Kişi olarak;

 • İşlenen kişisel verilerinizle ilgili mevzuat uyarınca kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel sağlık verilerine erişim ve bu verileri isteme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme; kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu bilginize sunmaktayız.

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinize erişim ve bu verileri isteme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme haklarınızı kullanmanız halinde, talep ettiğiniz bilgiler tarafınıza, yazılı olarak elektronik ortamda veya tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla bildirilecektir.

 

 1. Kanun Kapsamındaki Başvuru Hakkınızı Hangi Yöntemlerle Kullanabilirsiniz?

 

Kişisel Veri Sahipleri / İlgili Kişiler, yukarıda (8. Maddede) sayılmış olan haklarını, işbu Aydınlatma Metni’nin 1(bir) no’lu ekinde (Ek-1: Veri Sahibi Başvuru Formu) ve ayrıca https://www.infinitumit.com.tr/ adresinde bulunan veri sahibi başvuru formunu doldurarak;  

 

–     Islak imzalı bir nüshasını Şirketimizin ‘‘ Esentepe Mah.Büyükdere Cad. No:201 D:86 K:4 Loft Residence Şişli/İst.’’ adresine bizzat teslim edebilir, Noterlik kanalıyla veya PTT üzerinden iadeli taahhütlü mektup yoluyla gönderebilir, 

 

–     [email protected] veya [email protected] adresine güvenli elektronik imzalı ya da mobil imzalı olarak, kayıtlı elektronik posta adresiniz veya sistemimizde kayıtlı e-posta adresiniz aracılığıyla iletebilirsiniz.

Önemle belirtmek isteriz ki, üçüncü kişilerin Kişisel Veri Sahipleri adına başvuru talebinde bulunabilmesi için, noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekaletnamelerinin bulunması gerekmektedir.

 

Şirketimiz, başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde olmak üzere, en kısa sürede ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, söz konusu işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, KVK Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Şirket, talebi kabul edebileceği gibi gerekçesini açıklayarak reddedebilir. Şirket tarafından cevap yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirilir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi halinde Şirket, talebin gereğini yerine getirir.

 

Başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hallerinde; veri sahibi, cevabı öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her halde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde KVK Kurulu’na şikayette bulunma hakkına sahiptir.

INFINITUMIT SERVİSLERİNİ KEŞFEDİN